Зареєстровано

______________________

Реєстраційний №

від ___________________

Примітка або рекомендації

реєструючого органу

___________________________

___________________________

Голова ______________________

______________ ПІБ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією

МУСІЙКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

та профспілковим комітетом

ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

на 2017-2020 роки

Затверджено

зборами трудового колективу

Мусійківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

від 14 вересня 2017 року

Протокол № 3

Колективний договір між адміністрацією Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки, укладений відповідно до Законів України "Про колективні договори і угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавства України, Положень Галузевої угоди між Міністерством освіти та науки України та ЦК профспілки працівників науки і освіти України на 2016-2020 роки, Угоди між Департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації і Київською обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, Угоди між відділом освіти Іванківської райдержадміністрації та районною організацією профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки; з метою посилення соціального захисту найманих працівників, які перебувають у сфері дії сторін, що підписали Колективний договір. Він включає зобов'язання сторін, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи навчального закладу, реалізації професійних, трудових і соціально-економічних прав та гарантій працівників трудового колективу.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторони колективного договору:

адміністрація Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в особі директора Лозової Наталії Василівни, яка представляє інтереси закладу і має відповідні повноваження;

профспілковий комітет в особі голови Єжеля Миколи Андрійовича, який, відповідно до ст.247 КЗпП України, представляє інтереси працівників навчального закладу в галузі праці, побуту, культури в органах державної влади та місцевого самоврядування.

1.2. Положення Колективного договору діють безпосередньо у навчальному закладі, незалежно від форми власності, поширюються на всіх осіб, які знаходяться у трудових правовідносинах з навчальним закладом та знаходяться у сфері впливу сторін, працівників профспілкових органів, які працюють на виборних та штатних посадах.

1.3. Основою укладання Колективного договору є положення Галузевої угоди між Міністерством освіти та науки України та ЦК профспілки працівників науки і освіти України на 2016-2020 роки, Угоди між Департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації і Київською обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, Угоди між відділом освіти Іванківської райдержадміністрації та районною організацією профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки, які, як мінімальні гарантії, є обов’язковими для включення до Колективного договору.

1.4. Додатки до Колективного договору є його невід’ємною частиною.

1.5. Колективний договір укладається на 2017-2020 роки, набуває чинності з моменту підписання представниками сторін і діє до укладання нового або перегляду даного Колективного договору.

1.6. Жодна зі сторін Колективного договору не може в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань.

1.7. До закінчення строку дії Колективний договір може бути розірваний або змінений тільки за взаємною домовленістю сторін.

1.8. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, Регіональної, Районної угод, застосовуються без внесення змін до Колективного договору. За необхідності зміни та доповнення або припинення дії Колективного договору можуть вноситися після переговорів сторін та досягнення згоди.

1.9. Пропозиції однієї із сторін щодо внесення доповнень чи змін до умов Колективного договору, а також щодо дострокового призупинення дії Колективного договору є обов’язковими для розгляду другою стороною. Переговори щодо внесення доповнень чи змін до Колективного договору проводяться у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

РОЗДЛ ІІ

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Адміністрація навчального закладу зобов'язується:

2.1. 3абезпечити свою роботу на виконання вимог Конституції України, чинного законодавства про освіту, регіональних програм та інших законодавчих та нормативних актів.

2.2 3абезпечити ефективну діяльність Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, виходячи з фактичних обсягів фінансування, раціонального використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи установи, поліпшення становища працівників та посилення їх соціального захисту.

2.3 Аналізувати стан навчально-виховного процесу у школі, прогнозувати та розробляти програму розвитку школи, вживати заходів по залученню дітей шкільного віку до здобуття загальної середньої освіти.

2.4 Аналізувати потребу у педагогічних кадрах для забезпечення ефективного функціонування закладу.

2.5 Сприяти організації курсової перепідготовки педагогічних працівників з урахуванням нових та удосконалених навчальних програм, підручників, навчальних посібників.

Сторони Колективного договору спільно домовились:

2.6. Спрямувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи навчального закладу.

2.7. Практикувати проведення спільних засідань адміністрації закладу і профспілкового комітету за підсумками роботи за рік, умов та оплати праці, тощо.

2.8. Сприяти стабільній роботі трудового колективу, зниженню у них соціальної напруги шляхом проведення переговорів, вироблення узгоджених пропозицій та вжиття конкретних заходів.

2.9. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти;

2.10. Сприяти вирішенню питання щодо:

визнання заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту”, пов’язаних із установленням педагогічним працівникам посадових окладів (ставок заробітної плати) на рівні середньомісячної заробітної плати працівників промисловості;

забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

Профспілковий комітет зобов’язується:

2.11. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в навчальному закладі.

2.12. Утримуватись від організації акцій протесту з питань, включених до Колективного договору, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

РОЗДІЛ ІІІ

РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ, ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація навчального закладу зобов'язується:

3.1. Спрямовувати діяльність Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на створення умов для безумовної реалізації права громадян на освіту.

3.2. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і часу відпочинку для працівників.

3.3. Забезпечити наявність в навчальному закладі Правил внутрішнього трудового розпорядку, розроблених та затверджених відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку; посадових і робочих інструкцій для працівників.

3.4. Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.

3.5. Приймати на роботу нових працівників у разі забезпечення повної зайнятості працюючих за фахом і відсутності прогнозу щодо їхнього вивільнення за п.1. ст. 40 КЗпП України.

3.6. Клопотати перед відділом освіти про звільнення педагогічних працівників у зв`язку із скороченням обсягу роботи лише після закінчення навчального року.

3.7. При прийнятті на роботу працівників укладати, як правило, безстрокові трудові договори.

3.8. Не допускати укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника.

3.9. Не допускати переукладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівником загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності.

3.10. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці,зокрема педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

3.11. Надавати щорічні відпустки педагогічним працівникам згідно затверджених і погоджених графіків відпустки, як правило, в канікулярний період і, як виняток, для санаторно-курортного лікування та оздоровлення працівників протягом навчального року.

У зв’язку із сімейними обставинами надавати як виняток на підставі

особистих заяв педагогічних працівників частину щорічної основної відпустки протягом навчального року (сумарно не більше 10 календарних днів).

3.12. Надавати додаткові відпустки працівникам за ненормований робочий день (згідно переліку затвердженого Міністерством освіти і науки України – додаток № 2).

3.13. Згідно ст.19 Закону „Про відпустки” жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або які усиновили дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (в т.ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надавати щороку додаткову соціальну оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП).

3.14. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам, які, відповідно до чинного законодавства, мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

3.15. Забезпечити (в межах компетенції) дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам навчального закладу, які направляються для підвищення кваліфікації (з одного чи декількох предметів), підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва.

3.16. Сприяти забезпеченню матеріального заохочення педагогічних працівників, учні яких стали переможцями всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів.

3.17. Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи, за розкладом окремих днів тижня, з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять, тощо за межами навчального закладу (так звані методичні дні).

3.18. Забезпечити участь в організованих для педпрацівників курсах, семінарах, конференціях з питань законодавства про освіту, оплату праці, трудового законодавства.

Сторони Колективного договору спільно домовились:

3.19. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи в межах кошторисних призначень (додаток 7).

3.20. При складанні розкладу навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”).

3.21. Погоджувати з профспілковими комітетами:

- графік відпусток;

- навчальне навантаження;

- склад атестаційної комісії;

- тарифікаційні списки;

- режим роботи та розклад уроків;

- надурочні роботи;

- положення про виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та її розподіл (додаток 3);

- положення про виплату премій тощо (додаток 6).

внесення змін та доповнень до Статуту навчального закладу з питань праці та

соціально-економічних інтересів працівників

3.22. Періоди, впродовж яких у навчальному закладі не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до організаційно-методичної, організаційно-педа­гогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи. (додаток № 8)

3.23. Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

3.24. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

3.25. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

3.26. Сприяти вирішенню спірних питань щодо застосування строкових трудових договорів, надання відпусток, оплати праці, запобігання виникненню колективних та індивідуальних трудових спорів.

Профспілковий комітет зобов’язується:

3.28. Спрямувати роботу профспілкового комітету на організацію громадського контролю за своєчасним введенням у дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації нормування праці, розподілення навчального навантаження, дотримання трудового законодавства.

3.29. Представляти та захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси освітян – членів профспілки у відносинах з роботодавцями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування і в суді.

3.30. З метою захисту прав освітян здійснювати силами правової інспекції обласної організації Профспілки, районною радою профспілки працівників освіти та профкомом закладу громадський контроль за додержанням законодавства про працю, про освіту, про охорону праці.

3.31. Приймати активну участь у проведенні колективних переговорів, своєчасному укладанні Колективного договору або внесенні змін і доповнень до нього згідно з Законом України "Про колективні договори і угоди".

3.32. Забезпечити відповідальність сторін за невиконання умов Колективного договору.

РОЗДІЛ ІV

ЗАЙНЯТІСТЬ

Адміністрація навчального закладу зобов'язується:

4.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України “Про зайнятість населення”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Указу Президента України від 23.01.1996 р. “Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів” в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.2 Забезпечити аналіз зайнятості працівників школи та розглядати це питання разом із профкомом закладу не менше 1-го разу на рік, одночасно підводячи підсумки про виконання колективного договору.

4.3. Вживати заходів для недопущення масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж календарного року).

4.4. Не допускати скорочення чисельності педагогічних працівників при запровадженні новітніх форм і технологій організації навчального процесу у навчальних закладах.

Сторони Колективного договору спільно домовились:

4.5. Проводити консультації з відділом освіти та районною радою профспілки з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотки чисельності працівників.

4.6. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

4.7.Сприяти забезпеченню працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладі спеціалістів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу професійно досвідченим працівникам та випускникам закладів освіти.

4.8. Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

4.9. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

забезпечити інформування працівників щодо механізму зарахування періоду трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії;

при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження та за наявності відповідного фаху;

сприяти залученню до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладу, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

4.10. Не допускати необґрунтованого звільнення працівників.

4.11. При зміні власника навчального закладу, зокрема при передачі навчального закладу у власність ОТГ, дія трудових договорів працівників продовжується.

Профспілковий комітет зобов’язується:

4.12. Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства при звільненні працівників з ініціативи роботодавця.

4.13. Контролювати своєчасну та в повному обсязі виплату вихідної допомоги звільненим працівникам згідно з ст. 44 КЗпП України.

4.14 Забезпечити громадський контроль за відповідністю штатного розпису навчального закладу до Типових, затверджених Міністерством освіти і науки України.

РОЗДІЛ V

Нормування і оплата праці

Адміністрація навчального закладу зобов'язується:

5.1. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам у робочі дні два рази у місяць: аванс 15 числа, заробітна плата до 03 числа наступного місяця (вказати точні терміни).

5.2. Сприяти усуненню причин порушення термінів виплати заробітної плати.

5.3. Інформувати відділ освіти щодо педагогічних працівників, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації.

5.4. Надавати пропозиції відділу освіти при формуванні бюджетного кошторису закладу освіти щодо видатків на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, а також стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати. «Положення про преміювання…» (додаток 6)

5.5. Забезпечувати оплату праці працівників, які замінюють будь-які категорії тимчасово відсутніх працівників.

5.6. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

5.7. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та Угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і Угод.

5.8. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні у строки, з дотриманням положень ст. 24 Закону України “Про оплату праці”. Визначити розмір заробітної плати за першу половину місяця в розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

5.9. Повідомляти працівників про введення нових і зміну чинних умов праці не пізніше, ніж за 2 місяці до їх запровадження.

5.10. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст.110 КЗпП України).

5.11. Сприяти виплаті педагогічним працівникам (ст.57 Закону України «Про освіту») допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки та обслуговуючому персоналу в кінці року (при наявності коштів).

5.12. Заробітну плату за весь час щорічної відпустки виплачувати не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки (ст.115 КЗпП), у випадку затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період. (ст. 80 КЗпП України).

5.13. Гарантувати оплату праці за роботу в понадурочний час, у святкові та вихідні дні у подвійному розмірі або надати інший день відпочинку у зручний для працівника час (ст.107 КЗпП).

5.14. Забезпечити контроль за здійсненням додаткової оплати працівникам на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці (додаток 4).

5.15. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від установи, здійснюється у день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми повинні бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

5.16. Щорічно здійснювати виплату педагогічним працівникам винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у відповідності до ст. 57 Закону України «Про освіту» у відсотках до посадових окладів чи ставок заробітних плат педагогічних працівників, встановлених у п. 64 Інструкції про оплату праці незалежно від тижневого навантаження на підставі «Положення про порядок надання грошової винагороди за сумлінну працю…», (додаток 3)

5.17. Забезпечити контроль за виплатою грошової винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам, які звільняються з роботи у зв’язку із закінченням строку трудового договору, угодою сторін, скороченням чисельності або штату та за власним бажанням, до і після закінчення навчального року пропорційно відпрацьованому часу незалежно від тижневого навантаження.

Сторони Колективного договору спільно домовились:

5.18. Забезпечити дотримання законодавства про оплату праці, її розмірів, встановлених нормативно-правовими актами та термінів виплати.

5.19. Встановлювати розміри доплати за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи (додаток 7).

5.20. Проводити додаткову оплату працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці згідно з чинними нормативними документами з оплати праці (додаток 5);

5.21. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження встановлене під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше минулого навчального року. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.

5.22. При встановленні вчителям навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах.

5.23. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2012 року № 1423, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

- не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

- сприяти забезпеченню оплати за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

5.24. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам закладу, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.

5.25. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:

- заміщення протягом двох місяців тимчасово відсутніх педагогів;

- оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.

5.26. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40% посадового окладу (тарифної ставки) (додаток 7).

5.27. Вживати заходів для підвищення рівня заробітної плати працівників галузі.

5.28. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, аналізувати причини порушень і вживати заходи щодо їх усунення.

5.29. Сприяти забезпеченню своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладу за період відпусток, поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, у терміни визначені цим Колективним договором, з дотриманням вимог Конвенції МОП № 95 “Про охорону заробітної плати ”.

5.30. Установити, що мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат. Вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого у Законі України «Про Державний бюджет» на відповідний рік. ( Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016р. № 1774-VІІІ)

Профспілковий комітет зобов’язується:

5.30. Надавати працівникам закладів освіти необхідну консультативну допомогу з питань оплати праці.

5.31. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в комісіях по розгляду індивідуальних трудових спорів, в судах.

5.32. Повідомляти про факти порушень законодавства про оплату праці галузеву Профспілку працівників освіти і науки України, відділ освіти та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

5.33. Проводити роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати.

РОЗДІЛ VI

Охорона праці і здоров'я

Адміністрація навчального закладу зобов'язується:

6.1. Дотримуватися вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до Закону України „Про охорону праці”, наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року, відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням ним трудових обов`язків.

6.2. Дотримуватись виконання Комплексної програми запобігання дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму невиробничого характеру.

6.3. Щорічно вносити на обговорення нарад за участю представників Профспілки питання створення належних умов і безпеки праці, вжиття заходів для зменшення травматизму і професійної захворюваності.

6.4. Проводити відповідно до Закону України „Про охорону праці” навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці,пожежна безпека тощо) заступників директорів, відповідальних за охорону праці тощо.

6.5. Забезпечити заклад нормативно-правовими актами з охорони праці.

6.6. Передбачити в штатних розписах навчальних закладів та установ освіти з кількістю працюючих 50 і більше осіб посаду спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України “Про охорону праці” та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року (в межах кошторисних призначень).

6.7. Забезпечити участь у проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до чинного законодавства.

Сторони Колективного договору спільно домовились:

6.8. Забезпечити проведення атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 01.08.92 р. та листа Кабінету Міністрів України від 16.06.2002 року № 4274/52, за результатами якої на умовах Колективного договору:

- здійснювати доплати працівникам закладів освіти за роботу в шкідливих і важких умовах праці (додаток 5);

- надавати додаткові відпустки за особливий характер роботи за ненормований робочий день (додаток 2).

6.9. Забезпечити:

- видачу спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів;

- здійснення доплат працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці (додаток 4);

- надання щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці (додаток 2).

6.10. Забезпечити контроль:

- за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, „Про дорожній рух”, „Кодекс Цивільного захисту України”;

- за реалізацією заходів з охорони праці.

6.11. Сприяти поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, виділенню на цю мету коштів з бюджетів усіх рівнів не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до ст. 19 Закону України „Про охорону праці”.

6.12. Брати активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до чинного законодавства.

Профспілковий комітет зобов’язується:

6.13. Спільно із районною організацією профспілки працівників освіти і науки України забезпечити громадський контроль за додержанням вимог, передбачених нормативними актами з питань охорони праці, створенням безпечних, нешкідливих умов праці і належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

6.14. Організувати навчання профспілкового активу, членів профспілки з питань охорони праці, громадського контролю за виконанням вимог законодавства та нормативних актів з охорони праці.

6.15. Контролювати своєчасність і повноту відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням ним трудових обов`язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до Закону України „Про охорону праці”.

6.16. Забезпечити участь представників профкому у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов`язаних з профілактикою ушкодження здоров`я учасників навчально-виховного процесу.

6.17. Забезпечити контроль за виконанням Комплексних заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища та профілактики виробничого травматизму, які є складовою частиною цього колективного договору.

6.18. Сприяти проведенню щорічних обов'язкових медичних оглядів працівників закладу у робочий час і за кошти роботодавця.

РОЗДІЛ VIІ

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ

Адміністрація навчального закладу зобов'язується:

7.1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним та іншим працівникам галузі гарантій, передбачених чинним законодавством.

7.2. Сприяти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного підвезення у сільській місцевості до місця роботи і додому працівників галузі.

7.3. Сприяти вирішенню питання щодо проведення обов’яз­кових щорічних безоплатних медичних оглядів працівників закладів освіти, придбання медичних книжок.

7.4. Забезпечити виплату педагогічним працівникам в повному обсязі компенсацій при службових відрядженнях в т.ч. для підвищення кваліфікації.

7.5. Забезпечити надання працівникам закладів освіти матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в розмірі до одного посадового окладу на рік, виплату премій відповідно до їх особистого внеску в затвердженого в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, кошторисах відповідно до нормативно-правових актів.

7.6. Сприяти наданню працівникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань при наявності власних коштів установ і закладів освіти відповідно до п.5 ст.57 Закону України „Про освіту".

Сторони Колективного договору спільно домовились:

7.7. Вживати заходів для збереження в наступних роках у повному обсязі, передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту”, гарантій щодо оплати праці педагогічних працівників та забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням.

7.8. Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм власності закладу лише за згодою відповідної профспілкової організації.

7.9. Вживати заходів для забезпечення дотримання чинного законодавства:

у сфері трудових відносин;

при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти;

при наданні гарантій і компенсацій молодим спеціалістам у разі переїзду їх у іншу місцевість у зв`язку з направленням на роботу у порядку розподілу після закінчення навчального закладу, аспірантури.

7.10. Сприяти забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.

7.11. Брати участь у районній та обласній галузевих спартакіадах серед працівників освіти.

Профспілковий комітет зобов’язується:

7.12. Активізувати свою діяльність з метою забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених законодавством та цим колективним договором.

7.13. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи щодо трудових прав, пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування, сприяти наданню членам Профспілки відповідної безкоштовної правової допомоги.

РОЗДІЛ VIІІ

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

З метою подальшого розвитку соціального партнерства сторони Колективного договору домовились про наступне:

8.1. При підготовці і прийнятті наказів та інструкцій, що регулюють соціально-трудові відносини в галузі освіти, які стосуються соціального захисту працівників, враховувати позицію іншої сторони.

8.2. Адміністрація закладу на запрошення профспілкових органів братиме участь в заходах Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників.

8.3. Адміністрація закладу:

- забезпечить відповідне погодження з профспілковим комітетом наказів та інструкцій, які стосуються прав та інтересів працівників у сфері трудових, соціально-економічних відносин;

- надаватиме районній раді Профспілки та профспілкову комітету первинної профспілкової організації інформацію щодо соціально-економічного розвитку освіти району, стану фінансування закладу освіти, результатів діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників;

- сприятиме профспілковому органу у забезпеченні навчання учасників колективних переговорів на всіх рівнях.

8.4. Створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до навчального закладу.

РОЗДІЛ IХ

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОБОТИ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ

Адміністрація навчального закладу зобов'язується:

9.1. Забезпечити в навчальному закладі права та гарантії діяльності профспілкового комітету, передбачені Конституцією України, Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованими Україною конвенціями Міжнародної Організації Праці.

9.2. Не допускати втручання керівника закладу у статутну діяльність первинної профспілкової організації, передбачену чинним законодавством та Статутом Профспілки.

9.3. Активізувати співпрацю з профспілковим комітетом з усіх питань забезпечення належного статусу педагогічних працівників, підвищення рівня соціально-економічного захисту працівників освіти та осіб, які навчаються:

- вводити до складу атестаційних комісій, робочих та дорадчих органів представників Профспілки;

- утримуватися від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність Профспілки;

- створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладу.

9.4. Підтримувати безоплатно безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів профспілки з подальшим їх перерахуванням на рахунок районної ради профспілки не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам.

9.5. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника. (КЗпПУ, ст.252, п.7;ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»)

9.6. Сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкового комітету, що діє в закладі. Надавати йому у користування приміщення для роботи, для проведення зборів з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, наявними електронними засобами зв'язку (електронна пошта, Internet), засобів зв’язку для обміну інформацією з керівними органами Профспілки працівників освіти і науки України (ст..42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Профспілковий комітет зобов’язується:

9.8. Своєчасно доводити до відома працівників закладу зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти.

9.9. Спрямовувати роботу на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, оплати праці, розподілу навчального навантаження, дотримання в навчальному закладі трудового законодавства.

9.10. Проводити роз'яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників, а також методів і форм їх захисту через засоби масової інформації, безпосередньо в трудовому колективі.

9.11. Посилити особисту відповідальність профспілкових кадрів стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів профспілки.

9.12. Сприяти реалізації права профспілкових органів, передбаченого ст. 45 КЗпП України, щодо висунення вимоги власнику або уповноваженим ним органам про розірвання трудового договору з керівником установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, колективні договори та угоди.

9.13. Ініціювати переговори щодо укладення Колективного договору з метою забезпечення:

- відповідності законодавству норм Колективного договору, зокрема з питань оплати праці, режиму роботи, охорони праці, надання відпусток;

відповідальності сторін за невиконання умов Колективного договору;

вирішення через Колективний договір питань, не врегульованих чинним законодавством.

9.14. Узагальнити та поширити практику роботи щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю.

9.15. Продовжити співпрацю з Державною інспекцією праці з метою забезпечення контролю за дотриманням чинного трудового законодавства.

9.16. Сприяти поширенню практики представлення інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів в комісіях по трудових спорах, судах.

9.17. Інформувати відділ освіти про факти порушення гарантій та прав діяльності профспілки в навчальному закладі з метою вжиття відповідних заходів.

9.18. Забезпечити попереднє інформування відділ освіти перед направленням звернення до правоохоронних органів з приводу порушення гарантій та прав діяльності профспілки.

РОЗДІЛ Х

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ

Сторони Колективного договору спільно домовились:

10.1. Періодично проводити зустрічі двох сторін, на яких аналізувати хід виконання взаємних зобов`язань за Колективним договором.

10.2. Один раз на рік (січень) на зборах трудового колективу заслуховувати звіти сторін колективного договору про хід виконання зобов’язань за Колективним договором. Інформацію про хід виконання Колективного договору доводити до відома трудового колективу. У разі невиконання чи несвоєчасного їх виконання, виявляти причини та вживати термінових заходів щодо їх усунення.

10.3. Посадових та інших осіб, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення, невиконання умов даного Колективного договору, притягати до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

10.4. Контроль за виконанням Колективного договору здійснювати спільною комісією, визначеною сторонами (склад комісії додається, додаток 1).

Колективний договір підписаний у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін та мають однакову юридичну силу.

Директор школи /Н.В. Лозова/

Голова профкому /М.А. Єжель/

Додаток №1

до Колективного договору

між адміністрацією Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації

профспілки працівників освіти і науки України

на 2017-2020 роки

СПІЛЬНА КОМІСІЯ

адміністрації навчального закладу та профспілкового комітету для ведення переговорів по укладанню Колективного договору та здійсненню контролю за його виконанням

З боку адміністрації навчального закладу:

1. Лозова Н.В. ― директор Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

З боку профспілкового комітету:

1. Єжель М.А. ― голова профспілкового комітету

2. Ковальчук Т.П. ― член профспілкового комітету

Додаток №2

до Колективного договору

між адміністрацією Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації

профспілки працівників освіти і науки України

на 2017-2020 роки

ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних днів (згідно до додатку №1 Галузевої угоди)

Директор школи, його заступники, практичний психолог, бібліотекарі, середній медичний персонал.

Кожній посаді встановлюється конкретна тривалість додаткової відпустки, виходячи із загальної тривалості відпустки щорічної відпусти не більше 59 календарних днів.

Додаток №3

до Колективного договору

між адміністрацією Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації

профспілки працівників освіти і науки України

на 2017-2020 роки

ПОЛОЖЕННЯ

Про Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків

1. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам засумлінну

працю і зразкове виконання службових обов'язків надається відповідно до абз. 9 ст. 57 Закону України "Про освіту",Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічнимпрацівникам навчальних закладів державної та комунальної формивласності за сумлінну працю і зразкове виконання службовихобов'язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 05.06.2000 № 898 та цього Положення.

2. Винагорода надається кожного року усім педагогічним працівникам закладу, за винятком:

- працівників, які працюють в даному закладі за сумісництвом;

- працівників, які мають не зняте дисциплінарне стягнення.

3. Винагорода надається педагогічним працівникам, як правило, допрофесійного свята – Дня працівника освіти, а в разі звільнення педагогічного працівника серед навчального року, винагорода виплачується при повному розрахунку з працівником з врахуванням часу фактичної роботи.

4. Розмір винагороди кожному працівнику визначається керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

5. При визначенні розміру винагороди враховується:

- сумлінна праця, зразкове виконання службових обов'язків, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

- прояв творчої ініціативи, впровадження нового педагогічного досвіду;

- досягнення успіхів у навчанні та вихованні учнів, методичному забезпеченні навчального процесу, участь у районних, обласних олімпіадах, змаганнях, конкурсах-оглядах тощо;

- збереження та використання учбово-матеріальної бази та технічних засобів навчання, оформлення кабінетів та майстерень, виготовлення наочності;

- проведення відкритих уроків, позакласних заходів, робота з батьками;

- додержання вимог з охорони праці та техніки безпеки, санітарно-гігієнічного режиму;

- громадська робота, зокрема робота голови та членів профкому.

6. При визначенні розміру винагороди враховується час фактичної роботи працівника протягом відповідного навчального року.

7. Винагорода надається на підставі наказу керівника, погодженого з профкомом.

Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати)з урахуванням підвищень на день видання наказу про виплату винагороди.

Працівники, яким у зв'язку із застосуванням до них дисциплінарних стягнень не одержали винагороди, у разі визнання таких дисциплінарних стягнень неправомірними винагорода виплачується у розмірі, не меншому за середній розмір винагороди по даному закладу освіти.

Директор школи /Н.В. Лозова/

Голова профкому /М.А. Єжель/

Додаток №4

до Колективного договору

між адміністрацією Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації

профспілки працівників освіти і науки України

на 2017-2020 роки

ПЕРЕЛІК

робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні

яких здійснюється підвищена оплата

Даний перелік підготовлено на основі положень Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

на 2016-2020 роки.

Види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюється доплати, в розмірі до 12%:

1. Вантажно-розвантажувальні роботи, виконувані вручну.

2. Роботи з хлорування води з виготовленням дезінфікуючих розчинів, а також з їх використанням.

3. Роботи з прибирання приміщень, при яких використовуються дезінфікуючі засоби, а також прибирання туалетів.

4. Роботи із використанням хімічних реактивів, а також з їх збереженням.

Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць, або оцінки умов праці особами, безпосередньо зайнятими на роботах, передбачених Переліком, і нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці, які здійснюються відповідно до законодавства України про охорону праці.

При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються повністю.

На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплати встановлюються до 12% посадового окладу (ставки).

Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи і організації.

Атестаційну комісію очолює керівник або його заступник. Для роботи членами атестаційної комісії можуть залучатись спеціалісти інших служб і організацій.

На підставі висновків атестаційної комісії керівник установи, за погодженням з профспілковим комітетом, затверджує перелік конкретних робіт, на які встановлюється доплата за несприятливі умови і розміри доплат за видами робіт.

Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлюється наказом по установі, організації.

Перелік

робочих місць, професій і посад з несприятливими умовами праці, на які

встановлюються доплати за роботу в важких та шкідливих умовах

№п/п Професія, посада Доплата За які види робіт
1 Прибиральниця 10% за роботу з хлорним розчином
2 Сторож 40% за роботу в нічний час

Директор школи /Н.В. Лозова/

Голова профкому /М.А. Єжель/

Додаток №5

до Колективного договору

між адміністрацією Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації

профспілки працівників освіти і науки України

на 2017-2020 роки

Список професій і посад

із шкідливими, важкими та особливими умовами праці в системі

Міністерства освіти і науки, зайнятість на роботах в яких дає право

на щорічну додаткову відпустку

( відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679)

1. Середній медичний персонал установ освіти: 4 дні

2. Прибиральники службових приміщень, зайняті прибиранням загальних убиральнь та санвузлів: 4 дні

3. Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом, наглядом та обслуговуванням внутрішньобудовної каналізації, водопроводу: 4 дні

Директор школи /Н.В. Лозова/

Голова профкому /М.А. Єжель/

Додаток №6

до Колективного договору

між адміністрацією Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації

профспілки працівників освіти і науки України

на 2017-2020 роки

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги

за рахунок економії фонду оплати праці

І.Загальні положення.

1.1 Дане Положення розроблене на підставі Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами і доповненнями), запроваджену з 1 вересня 2005 р. та наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557.

ІІ. Джерела та порядок фінансування виплат.

2.1. Преміювання працівників здійснюється в межах преміального фонду, утвореного в розмірі 100% від економії фонду оплати праці в розрізі окремо взятого навчального закладу.

2.2. Преміювання здійснюється в разі відсутності заборгованості по заробітній платі у порядку:

- керівника і заступників керівника – за наказом начальника освіти на підставі рішення комісії, створеної на паритетних засадах з профспілковою стороною при освіти.

- інших працівників – за наказом керівника закладу на підставі рішення комісії, створеної на паритетних засадах з профспілковою стороною.

2.3. Економія фонду оплати праці розподіляється в такому відношенні: 50% – на преміювання та 50 % – на матеріальну допомогу.

ІІІ. Показники преміювання

1. Керівників:

1.1. За посідання призових місць у районних (міських, обласних) оглядах по підготовці закладу до нового навчального року, олімпіадах, турнірах, конкурсах.

1.2. За поліпшення навчально-матеріальної бази закладу, що забезпечує навчально-виховний процес.

1.3. За організацію ефективної системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності педпрацівників.

1.4. За встановлення тісної співпраці з державними організаціями та установами.

1.5. За досягнення трудовим колективом високої результативності у роботі.

2. Заступника керівника:

2.1. За організацію системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників.

2.2. За ефективну організацію науково-методичної роботи.

3. Заступника керівника з АГР:

3.1. За якісну підготовку закладу до нового навчального року.

3.2. За чітку і раціональну організацію обліку та збереження матеріальних цінностей.

3.3. За ефективну організацію і контроль протипожежного стану закладу.

4. Показники преміювання інших педагогічних працівників:

4.1. За якісну підготовку учнів до олімпіад всіх рівнів та участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

4.2. За активну участь у підготовці закладу до нового навчального року.

4.3. За активну участь в науково-методичній роботі.

4.4. За активну роботу як уповноваженого по обліку дітей і підлітків шкільного віку на закріпленому за школою мікрорайоні.

4.5. За організацію та проведення семінарів різних рівнів, відкритих уроків і позакласних заходів.

4.6. За організацію роботи з учнями у позаурочний час.

5. Преміювання інших працівників:

5.1. За утримання школи в належному санітарному стані.

5.2. За сумлінне виконання службових обов’язків, добросовісне забезпечення функціонування об’єкту.

5.3. Розміри конкретних премій встановлюються від обсягу зекономлених коштів фонду оплати праці по окремо взятому навчальному закладу.

5.4. Премія може не нараховуватися, її розмір може зменшуватися при погіршенні якості роботи, неналежному виконанні службових обов’язків, погіршенні трудової та виконавської дисципліни, правил техніки безпеки та інших порушеннях, а також за перші два місяці при прийомі на роботу, на час випробувального строку.

5.5. Працівники, що допустили прогул, перебували на роботі у нетверезому стані чи неодноразово спізнилися на роботу без поважних причин, позбавляються премії повністю.

5.6. Якщо до працівника застосовувалось дисциплінарне стягнення, то протягом строку дисциплінарного стягнення відповідно з частиною 3 статті 151 КЗпП України, премії йому не нараховуються, якщо стягнення не було зняте у визначеному законом порядку.

IV. Надання матеріальної допомоги

4.1. Матеріальна допомога надається за наказом начальника відділу освіти на підставі власної заяви працівника з урахуванням матеріального стану сім’ї заявника та спільного клопотання адміністрації та профспілкової організації закладу освіти.

Розмір матеріальної допомоги не повинен перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) заявника:

- при нещасних випадках;

- при захворюванні та довготривалому лікуванні працівника;

- при втраті близьких членів сім’ї;- при стихійних лихах;

- при народженні дитини.

4.2. При відсутності економії коштів фонду оплати праці, затримці з будь-яких причин виплат основної заробітної плати здійснення преміальних виплат та матеріальних допомог не проводиться.

Директор школи /Н.В. Лозова/

Голова профкому /М.А. Єжель/

Додаток №7

до Колективного договору

між адміністрацією Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації

профспілки працівників освіти і науки України

на 2017-2020 роки

ПЕРЕЛІК

доплат, надбавок до тарифних ставок і посадових

окладів працівників підприємств, установ і організацій,

що мають міжгалузевий характер

Доплати і надбавки

Розміри доплат і надбавок

За суміщення професій (посад) до 50 відсотків тарифної ставки, окладу суміщених посад працівників
За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт до 50 відсотків тарифної ставки окладу, які могли б виплачуватися за умови додержання нормативної кількості працівників
За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника до 50 відсотків тарифної ставки, окладу відсутнього працівника
За складність і напруженість у роботі до 50 відсотків тарифної ставки, окладу
За роботу у нічний час 40 відсотків годинної тарифної ставки, посадового окладу за кожну годину роботи в цей час
Водіям автотранспортних засобів: доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час
За використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів у розмірі 10 відсотків посадового (місячного окладу)

Надбавки

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів водіям 2 класу – 10 відсотків водіям 1 класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час.
За високі досягнення у праці до 50 відсотків посадового окладу
За виконання особливо важливої роботи на певний термін до 50 відсотків посадового окладу

Директор школи /Н.В. Лозова/

Голова профкому /М.А. Єжель/

Додаток №8

до Колективного договору

між адміністрацією Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації

профспілки працівників освіти і науки України

на 2017-2020 роки

П Е Р Е Л І К

організаційно-педагогічної роботи, яку можуть виконувати

вчителі, коли заняття не проводяться з незалежних від

працівника причин

Робота з шкільною документацією.

Систематизація матеріалів навчального кабінету.

Робота за планом самоосвіти.

Виготовлення дидактичного і роздаткового матеріалу.

Виготовлення тематичних міні-посібників, бюлетенів.

Участь у методичних формах роботи різних рівнів (методоб¢єднання, семінари, конференції тощо).

Підвищення комп¢ютерної грамотності (шкільні курси).

Підготовка матеріалів до курсів та виставок педагогічних інновацій.

Підготовка матеріалів до творчого звіту по атестації педпрацівників.

Розробка систем уроків з використанням комп¢ютерних технологій

Підготовка матеріалів з досвіду роботи для друку в фаховій пресі.

Розробка сценаріїв виховних заходів.

Інші види педагогічної діяльності.

Директор школи /Н.В. Лозова/

Голова профкому /М.А. Єжель/

Додаток №9

до Колективного договору

між адміністрацією Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації

профспілки працівників освіти і науки України

на 2017-2020 роки

ПЕРЕЛІК

питань соціально-економічного і трудового характеру, що

погоджуються керівником загальноосвітню школи І-ІІІ ступенів

з комітетом профспілки

№ п/п Питання і документи Підстава
1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Ст. 142 КЗпП України
2. Попередній та остаточний розподіл навчального навантаження П.п. 24,25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку п.63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
3. Розклад уроків п. 25 типових правил ВТР
4. Графіки робочого дня і змінності техперсоналу п. 26 Типових правил ВТР
5. Залучення працівників у виняткових випадках до роботи у святкові, вихідні дні та до надурочних робіт Ст. 71 КЗпП У країни
6. Графіки відпусток Ст. 79 КЗІІП України
7. Прийом на роботу неповнолітніх Ст. 188 КЗпП України
8. Склад атестаційної комісії п. 6. 1. Типового положення про атестацію педпрацівників України
9. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації з підстав, передбачених п. 1 (крім ліквідації організації), п.п. 2-5,7 ст. 40; п.п.2,3 ст.41 КЗпП України, тобто при: ст.40-скороченні штатів, реорганізації; п.2 сі. 40 -невідповідальності посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, або стану здоров'я; п.З ст. 40 – систематичного невиконання без поважних посадових обов’язків, п.4 ст. 40 – прогули без поважних причин; п.5 сг. 40 – незаявлені на роботу більше 4-х місяців внаслідок хвороби (крім особливого сп.) п. 7 ст. 40 появі на роботу в нетверезому стані; п.2 ст. 41 – винних діях при обслуговуванні матеріальних цінностей, якщо вони дають підстави для втрати довір’я; п. 3 ст. 41 –аморальному проступку, несумісному з продовженням роботи Ст 43 КЗпП України
10. Накладання дисциплінарних стягнень на членів профкому (на голову профкому погодження районного (міського) профспілкового органу) Ст. 252 КЗпП України
11. Заходи з охорони праці та техніки безпеки Ст. 161 КЗпП України
12. Правила з техніки безпеки у навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах, котельнях тощо Типові правила з техніки безпеки
13. Тарифікаційні списки П. 4 та додатки 1.2.3 інструкції ПОЗППО
14. Перелік працівників із числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного персоналу, які мають право підвищення посадових окладів П. 31 Інструкції ПОЗППО (на 15-25%)
15. Доплатити за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт П 52 Інструкції ПОЗППО
16. Положення про преміювання, розміри матеріальної допомоги та премій працівникам та керівникам установ П. 53 інструкції ПОЗППО
17. Перелік робіт, на які встановлюються доплата за важкі і несприятливі умови праці, атестація робочих місць, розміри доплат за видами робіт Додаток № 9 інструкції ПОЗППО
18. Надання відпусток педагогам у робочий час (в окремих випадках) Ст. 1 1 Закону України " Про відпустки "
19. Інші питання, передбачені законодавством

ПОСТАНОВА

загальних зборів трудового колективу

Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№3 від 14 вересня 2017 р.

Про колективний договір між адміністрацією Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та профспілковим комітетом на 2017–2020 роки.

Розглянувши підготовлений у ході колективних переговорів адміністрації виховного закладу виборним профспілковим органом проект колективного договору про спільні дії в соціальному захисті працівників школи в 2017–2020 роках, прагнучи до соціального партнерства, збори трудового колективу

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Укласти колективний трудовий договір між адміністрацією Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів і профспілковим комітетом Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2017-2020 роки.

2. Створити двосторонню комісію по здійсненню контролю за виконанням колективного договору (склад комісії додається).

3. Доручити двосторонній комісії по здійсненню контролю колективного договору один раз на рік (січень-лютий), та подати матеріали на розгляд спільного засідання адміністрації та виборного профспілкового органу.

4. Контроль за виконанням даної постанови покласти на директора Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лозову Н.В. та голову виборного профспілкового органу Єжеля М.А.

Голова зборів: __________ І.В. Недашківська

Секретар: __________ Л.М. Браславська

Кiлькiсть переглядiв: 215

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.