• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Профспілковий куточок

Положення

Про Мусійківську первинну організацію

Профспілки працівників освіти і науки України

1. Загальні положення

1.1. Мусійківська первинна організація Профспілки є організаційною ланкою Всеукраїнської Профспілки працівників освіти і науки України ( далі ― Профспілка ), є добровільним об'єднанням членів Профспілки, які працюють в Мусійківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

1.2. Мусійківська первинна організація Профспілки утворюється відповідно до Статуту Профспілки.

1.3. Рішення про створення первинної організації Профспілки приймається профспілковими зборами.

1.4. Мусійківська первинна організація Профспілки повідомляє управління юстиції про належність до Профспілки працівників освіти і науки України і набуває статусу юридичної особи на підставі Статуту зареєстрованої Всеукраїнської Профспілки працівників освіти і науки, організаційною ланкою якої є первинна організація. Мусійківська первинна організація Профспілки здійснює свої повноваження і бере на себе зобов'язання через свій виборний орган ― профспілковий комітет.

1.5. Мусійківська первинна організація Профспілки в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом галузевої Профспілки та Положенням про первинну організацію Профспілки, рішенням органів Профспілки.

1.6. Мусійківська первинна організація Профспілки будує відносини з роботодавцями, органами державної влади, місцевого самоврядування на принципах самостійності, рівності, взаєморозуміння, гласності та відповідно до законодавства.

1.7. Мусійківська первинна організація Профспілки в своїй діяльності незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

1.8. Мусійківська первинна організація Профспілки самостійно організовує свою роботу, з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень вищих органів Профспілки.

2. Органи Мусійківської первинної організації Профспілки

2.1. Керівними та виборними органами Мусійківської первинної організації Профспілки є:

– профспілкові збори;

– профспілковий комітет.

2.2. Вищим органом первинної організації Профспілки є профспілкові збори, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 2х разів на рік.

2.3. Звітно-виборні профспілкові збори проводяться у терміни, визначені Статутом Профспілки, але не рідше ніж один раз у п’ять років.

2.4. Профспілкові збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більш як половина членів Профспілки первинної організації.

2.5. Рішення профспілкових зборів приймаються більшістю голосів членів Профспілки, присутніх на них, за умови наявності кворуму, крім рішення стосовно ліквідації або реорганізації, яке приймається 2/3 учасників зборів.

2.6. На профспілкових зборах для ведення поточної роботи обираються профспілковий комітет і ревізійна комісія.

2.7. Терміни повноважень профспілкового комітету визначаються відповідно до норм Статуту Профспілки профспілковими зборами.

2.8. Відповідно до Статуту Профспілки голова профкому, його заступник можуть обиратися профспілковими зборами або профспілковим комітетом терміном на п’ять років.

2.9. Дострокові вибори профкому, його заступника проводяться відповідно до підстав і порядку, визначених Статутом Профспілки.

2.10. Профспілкові збори:

2.10.1. Визначають пріоритетні напрями діяльності первинної профспілкової організації; виходячи з повноважень, визначених Законом України « Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень вищих профспілкових органів;

2.10.2. Заслуховують і обговорюють звіти профспілкового комітету і дають оцінку їхній роботі, звіти ревізійної комісії.

2.10.3. Обирають профспілковий комітет;

2.10.4. Обирають ревізійну комісію;

2.10.5. Обирають делегатів на конференцію вищої за статусом організації Профспілки згідно з нормами представництва та порядком, затвердженим відповідним профспілковим органом.

2.10.6. Заслуховують звіти роботодавця, профкому по виконанню колективного договору, законодавства.

2.10.7. Розглядають інші питання діяльності первинної організації Профспілки.

2.10.8. Можуть делегувати окремі свої повноваження профспілковому комітетові.

2.11. У період між профспілковими зборами Мусійківська первинна організація Профспілки здійснює свої повноваження через профком.

2.12. Засідання профкому проводяться в міру необхідності, але не рідше як один раз на квартал. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів профкому.

2.13. Рішення профкому вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів профкому, присутніх на засіданні, при наявності кворуму.

2.14. Профспілковий комітет:

2.14.1. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань Профспілки, рішень її органів та профспілкових зборів;

2.14.2. Визначає основні напрями діяльності організації на поточний період, виходячи з статутних положень Профспілки, рішень вищого за рівнем керівного органу та профспілкових зборів;

2.14.3. Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір і контролює його виконання;

З цією метою:

– збирає та узагальнює пропозиції членів Профспілки, бере участь у підготовці колективного договору, або самостійно готує його, організовує обговорення проекту в усіх підрозділах установи;

– разом з роботодавцем на рівноправній основі створює комісію для ведення колективних переговорів, при необхідності ― узгоджувальну комісію для врегулювання розбіжностей у ході переговорів, надає експертну, консультативну та іншу допомогу своїм представникам на переговорах;

– спільно з роботодавцем організовує проведення зборів працівників установи для схвалення проекту колективного договору, за дорученням зборів укладає колективний договір і здійснює контроль за його виконанням;

– звітує про виконання колективного договору на зборах працівників установи;

– при порушенні роботодавцем умов колективного договору надсилає йому подання про усунення порушень. У разі відмови в усуненні цих порушень або недосягнення згоди у зазначений термін оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду;

2.14.4. Разом з роботодавцем вирішує питання про запровадження, перегляд чи зміну норм праці;

2.14.5. Дає згоду або не погоджується на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках і порядку, передбачених законодавством;

2.14.6. Спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, зокрема погоджує графік відпусток;

2.14.7. Спільно з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку установи, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; бере участь у вирішенні соціально-економічних питань;

2.14.8. Використовує передбачене ст. 28 закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» право на одержання інформації від роботодавця щодо результатів господарської діяльності закладу та з інших питань соціально-економічного розвитку;

2.14.9. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку закладу;

2.14.10. Погоджує тарифікаційні списки, бере участь у вирішенні питань доплат, премій, винагород;

2.14.11. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням у закладі безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

2.14.12. Представляє інтереси працівників за їхнім дорученням при розгляді індивідуальних трудових спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє їх вирішенню; організовує надання членам Профспілки безкоштовної правової допомоги;

2.14.13. Надає членам Профспілки матеріальну допомогу з коштів профорганізації;

2.14.14. Звітує про свою діяльність перед профспілковими зборами;

2.14.15. Приймає рішення про час і місце проведення зборів, їх порядок денний, готує документи, які вносяться на розгляд зборів;

2.14.16. Організовує облік членів Профспілки, слідкує за дотриманням статутних норм при прийнятті до Профспілки та припинення членства в ній, визначає порядок виборів делегатів на конференцію;

2.14.17. Організовує збір і реалізацію критичних зауважень та пропозицій членів Профспілки, систематично інформує їх про свою роботу; проводить роз'яснювальну роботу серед членів Профспілки щодо прав і ролі Профспілки в захисті трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників закладу;

2.14.18. Для здійснення своїх повноважень в разі необхідності утворює постійні комісії за напрямом роботи, визначає їх перелік, кількісний та персональний склад, повноваження і порядок роботи;

2.14.19. Для організації проведення окремих заходів може утворювати тимчасові комісії та робочі групи;

2.14.20. Бере участь у проведенні колективних профспілкових акцій, проводить відповідну організаторську й роз'яснювальну роботу в первинній профспілковій організації.

2.15. Голова профкому:

2.15.1. Організовує виконання статутних завдань організації, рішень профспілкових органів та несе відповідальність за виконанням їх Мусійківсьою організацією Профспілки;

2.15.2. Без довіреності представляє Мусійківську організацію Профспілки в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, підписує договори та угоди, здійснює контроль за їх виконанням;

2.15.3. Скликає та проводить засідання профкому, організовує підготовку необхідних матеріалів до них, підписує прийняті рішення і протоколи засідань;

2.15.4. Організовує розгляд заяв, пропозицій та зауважень, дає доручення членам Профспілки з питань діяльності Мусійківської первинної профспіл­кової організації;

2.15.5. За дорученням зборів трудового колективу підписує колективний договір, організо­вує контроль за його виконанням.

2.15.6. Головує на засіданнях профкому;

2.15.7. Підписує рішення профкому, несе відповідальність за організацію діловодства, достовірність поданих документів, своєчасне їх подання до вищих профспілкових органів, за збереження документів і передачу їх у встановленому порядку до архіву.

2.15.8. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності первинної профспілкової організації, делеговані йому профкомом, якщо вони не є виключною компетенцією зборів.

2.15.9. Звільнення голови профкому за порушення статуту профспілки, неналежне виконання посадових обов'язків проводиться за рішенням органу, який його обрав. Рішення про звільнення, у тому числі за власним бажанням, приймається профкомом.

3. Право Мусійківської первинної організації Профспілки як юридичної особи:

3.1. Мусійківська первинна організація Профспілки є юридичною особою, має печатку;

3.2. Право юридичної особи Мусійківська первинна організація профспілки здійснює через профком.

4. Припинення діяльності Мусійківської первинної організації Профспілки:

4.1. Мусійківська первинна організація профспілки може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації.

4.2. Ліквідація чи реорганізація первинної організації здійснюєтьсяпрофспілковими зборами. Рішення зборів є прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 2/3 членів профспілки, які перебувають на обліку в цій організації.

4.2. Припинення діяльності первинної профспілкової організації шляхом примусового розпуску чи заборони діяльності за рішенням роботодавця, органів влади і місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій не допускається. Рішення про примусовий розпуск первинної профспілкової організації може бути прийнято лише судом.

Кiлькiсть переглядiв: 595

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.